• 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@gmail.com

Logo

Vietnamese Parents With Disabled Children Association Inc.
Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật
Welcome - Chào Mừng Quý Vị

  • 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@yahoo.com
Logo

Slide background

Chào Mừng Quý Vị Đến Thăm Trang Nhà Của Hội
Welcome To VPDCA

Slide background

Một Vài Quyền Lợi Của Trẻ Khuyết Tất - Some Disabled Children's Benefits

An Sinh Xã Hội - SSI

Dịch Vụ Phục Hồi - Rehab

Medi-Cal

Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia - IHSS

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
An Sinh Xã Hội - SSI

An Sinh Xã Hội / SSI

- SSI là gì? SSI là chữ viết tắt của Supplemental Security Income (Phụ Cấp An Sinh). Đó là phụ cấp tiền mặt hàng tháng cho những người từ 65 tuổi trở lên, hoặc người khiếm thị (mù), hoặc người có một khuyết tật, và không co nhiều tài sản hoặc thu nhập không cao.

- SSI không phải chỉ được dành cho những người trưởng thành. Nó cũng có thể trợ cấp tiền mặt hàng tháng đến những trẻ khuyết tật và khiếm thị.

- Thường thì những người được hưởng SSI cũng được hưởng Phiếu Thực Phẩm (Food Stamps) và Medi-Cal (bảo hiểm y tế). Medi-Cal dùng để giúp thanh toán chi phí cho bác sĩ và bệnh viện.What is SSI? SSI is short for Supplemental Security Income. It pays monthly checks to people who are 65 or older, or blind, or have a disability and who don’t own much or have a lot of income.

 

SSI is not just for adults. Monthly checks can go to disabled and blind children, too.

 

People who get SSI usually get food stamps and Medicaid, too. Medicaid helps pay doctor and hospital bills.
Tài Liệu Đính Kèm/ Attached Files:


An Sinh Xã Hội - SSI