• 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@gmail.com

Logo

Vietnamese Parents With Disabled Children Association Inc.
Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật
Welcome - Chào Mừng Quý Vị

  • 7526 Syracuse Avenue, Stanton, CA 90680
  • (714) 206-4036 / (562) 822-9100
  • contact.vpdca@yahoo.com
Logo

Slide background

Lớp Vẽ 4/2022 -- Art Class 4/2022

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
An Sinh Xã Hội - SSI

Dịch Vụ Phục Hồi / Rehab

Tài liệu này là một ấn bản mới của Hội về Dịch Vụ Phục Hồi phần Anh văn được trích từ nhiều tài liệu "Client Information Booklet" của Nha Phục Hồi California và tài liệu "Vocational Rights and Services Under the Federal Rehabilitation Act" của PAI., Forum Tập XVI, số 3. Những luật, quy định và chính sách trong tài liệu này là hiện hành vào thời kỳ xuất bản những tài liệu trên (1996). Tuy nhiên luật cũng như quy định thường được tu bổ.

Những dữ kiện của tài liệu này chỉ để trình bầy khái quát về chương trình và không có mục đích trình bầy toàn bộ đạo luật. Hệ thống cung cấp dịch vụ vô cùng phức tạp, và luật cũng như các quy định, etc. có thể được thay đổi tùy theo những thay đổi trong các luật của Liên Bang và Tiểu Bang. Xin vui lòng tham khảo những luật, quy định hoặc chính sách này. Hoặc hỏi thăm nơi Sở Phục Hồi địa phương về trường hợp cá biệt của quý vị. Chúng tôi cũng khuyên quý vị tìm kiếm thêm sự giúp đỡ, hướng dẫn của các chuyên viên trong các vấn đề quan trọng như điều trần, kháng cáo...

Phần dịch sang Việt văn không phải là một bản dich sát nghĩa từng chữ, mà được trình bầy sao cho dễ hiểu mà vẫn giữ đúng ý của bản Anh văn. Phần Anh văn là để giúp những bạn có trình độ về Anh ngữ muốn tham khảo nguyên văn của tài liệu.

Tài Liệu Đính Kèm/ Attached Files:


- Dịch Vụ Phục Hồi Phần 1/ Rehab Part 1
- Dịch Vụ Phục Hồi Phần 2/ Rehab Part 2